Logo Seko

Relacje inwestorskie

Wyznaczamy nowe kierunki
Relacje inwestorskie

Aktualności inwestorskie

Spółka

Walne zgromadzenie

Informacje finansowe

  2018 2017 2016 2015 2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 183 762 184 674 152 227 141 303 130 284
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 162 10 876 6 151 6 289 5 840
Zysk (strata) brutto 11 035 11 184 5 582 6 221 5 693
Zysk (strata) netto 8 891 9 007 4 485 5 021 4 589
Aktywa razem 139 708 120 512 119 914 108 558 105 913
Aktywa obrotowe 72 644 58 772 62 817 51 099 47 894
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 67 344 54 046 60 394 51 395 51 642
Zobowiązania długoterminowe 13 781 12 494 12 557 11 800 12 714
Zobowiązania krótkoterminowe 43 905 30 978 36 710 28 319 26 452
Kapitał własny 72 364 66 466 59 520 57 163 54 271
Kapitał zakładowy 665 665 665 665 665
Liczba akcji / udziałów  6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0,45

0,31 0,32 0,32 0,32

 

Zestawienie wybranych danych finansowych 

  2018 2017 2016 2015 2014
Rentowność sprzedaży (zysk netto / przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów)

4,8%

4,9% 2,9% 3,6% 3,5%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa obrotowe na koniec okresu / zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu 1,65 1,90 1,71 1,80 1,81
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem na koniec okresu / aktywa ogółem na koniec okresu 0,41 0,36 0,41 0,37 0,37
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto / aktywa ogółem na koniec okresu

6,4%

7,5% 3,7% 4,6% 4,3%
Informacje finansowe

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Kalendarium

2019 r.

2018 r.

2017 r.

2016 r.

2015 r.

2014 r.

2013 r.

2012 r.

2011 r.

2010 r.

2009 r.

2008 r.

2007 r.

Kalendarium
Ład korporacyjny

Prezentacje

Prezentacje

Kontakt

SEKO S.A.

ul. Zakładowa 3, 89-620 Chojnice

tel. +48 52 510-81-40

fax +48 52 39-67-351

Michał Pająk

mpajak@sekosa.pl

 

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku / VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego / Kapitał zakładowy 655 000,00 ZŁ

KRS: 0000255152, NIP: 586-010-29-90, BDO 000021207, REGON: 190601172