Logo Seko

Relacje inwestorskie

Wyznaczamy nowe kierunki
Relacje inwestorskie

Aktualności inwestorskie

Spółka

Walne zgromadzenie

Informacje finansowe

  2021
2020
2019
2018 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 195 555 186 302 192 288 183 762 184 674
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 228 6 456 8 688 11 162 10 876
Zysk (strata) brutto 257 5 590 8 694 11 035 11 184
Zysk (strata) netto 222 4 560 7 010 8 891 9 007
Aktywa razem 130 334 138 306 130 195 139 708 120 512
Aktywa obrotowe 60 066 70 964 60 882 72 644 58 772
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55 820 61 753 55 209 67 344 54 046
Zobowiązania długoterminowe 12 594 12 091 14 802 13 781 12 494
Zobowiązania krótkoterminowe 34 638 40 760 30 983 43 905 30 978
Kapitał własny 74 514 76 553 74 986 72 364 66 466
Kapitał zakładowy 665 665 665 665 665
Liczba akcji / udziałów  6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0,34

0,45

0,66

0,45

0,31

 

Zestawienie wybranych danych finansowych 

  2021
2020
2019
2018 2017
Rentowność sprzedaży (zysk netto / przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów) 0,1%

2,4%

3,6%

4,8%

4,9%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa obrotowe na koniec okresu / zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu 1,73 1,74 1,97 1,65 1,90
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem na koniec okresu / aktywa ogółem na koniec okresu 0,36 0,38 0,35 0,41 0,36
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto / aktywa ogółem na koniec okresu

0,2%

3,3%

5,4%

6,4%

7,5%
Informacje finansowe

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Kalendarium

2022 r.

2020 r.

2021 r.

2023 r.

2019 r.

2018 r.

2017 r.

2016 r.

2015 r.

2014 r.

2013 r.

2012 r.

2011 r.

2010 r.

2009 r.

2008 r.

2007 r.

Kalendarium
Ład korporacyjny

Prezentacje

Prezentacje

Kontakt

SEKO S.A.

ul. Zakładowa 3, 89-620 Chojnice

tel. +48 52 510-81-40

fax +48 52 39-67-351

Michał Pająk

mpajak@sekosa.pl

 

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku / VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego / Kapitał zakładowy 655 000,00 ZŁ

KRS: 0000255152, NIP: 586-010-29-90, BDO 000021207, REGON: 190601172