Logo Seko
PolskiAngielski

Akcje Seko S.A.

Relacje inwestorskie
13/05/2019

Prospekt emisyjny i aneksy

 

 

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI SERII A - 24 czerwca 2013 r.

 

Oświadczenie do prospektu Akcji Serii A

 

Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4.500.000 (słownie: czterech milionów pięciuset tysięcy) Akcji Serii A. Niniejszy Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 czerwca 2013 roku.

 


Do pobrania:

Prospekt emisyjny akcji serii A

Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego akcji serii A

Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego akcji serii A

 

 

 

Prospekt emisyjny akcji serii B, praw do akcji serii C oraz akcji serii C

 

W dniu 21 lutego 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki SEKO SA. Elektroniczna wersja prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z publiczną ofertą z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy 1.650.000 akcji serii C, publiczną ofertą 500.000 akcji serii B oraz zamiarem wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie więcej niż 1.650.000 akcji serii C, a także nie więcej niż 1.650.000 praw do akcji serii C oraz 500.000 akcji serii B, opublikowana została na podstawie art. 45 i art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z Nr 184, poz.1539).

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego prospektu. Publiczna oferta akcji Spółki jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Papiery wartościowe objęte prospektem emisyjnym Spółki nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt Emisyjny Spółki nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

 

Papiery wartościowe objęte Prospektem Emisyjnym Spółki nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały, bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

 

Jeżeli materiały zamieszczone na tej stronie nie mogą być Państwu udostępnione lub macie Państwo co do tego wątpliwości, powinni Państwo opuścić tą stronę internetową.

 

Do pobrania:

Prospekt emisyjny Seko S. A. 

wstecz