X
Popup
Logo Seko
PolskiAngielski

Spółka

Relacje inwestorskie

Akcjonariat

Zgodnie ze stanem wiedzy Zarządu Spółki następujący akcjonariusze posiadają co najmniej 5% akcji na WZ Spółki: 

 

 

Wyszczególnienie 

        Liczba akcji (szt.)    Udział w kapitale (%)    Liczba głosów (szt.)    Udział w głosach (%)

 

Złota Rybka Sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie

                4 155 688                62,49%              4 155 688                 62,49%

 

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Opera TFI*

                1 011 000                15,2%              1 011 000                 15,2%

 

PKO BP Bankowy OFE**

                 665 280                10,004%                665 280                  10,004%

 

* liczba akcji zarejestrowanych przez fundusze zarządzane przez OPERA TFI S.A. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 czerwca 2022 r.
** zgodnie z zawiadomieniem z dnia 14 czerwca 2024 r.


Wspólnikami spółki Złota Rybka Sp. z o.o. są osoby będące członkami Zarządu i Rady Nadzorczej tj. Kazimierz Kustra, Joanna Szymczak, Tomasz Kustra, Karolina Goliszewska-Kustra.

 

Ponadto cztery osoby fizyczne będące członkami zarządu i rady nadzorczej (Kazimierz Kustra, Joanna Szymczak, Tomasz Kustra, Karolina Kustra) łączy porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki (w rozumieniu art. 87 ust.1 pkt 5 w związku z art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie). Łącznie osoby wchodzące w skład porozumienia posiadają 367 794 akcji Spółki, co stanowi 5,53% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

wstecz