Logo Seko

Spółka

Relacje inwestorskie

Akcjonariat

Zgodnie ze stanem wiedzy Zarządu Spółki następujący akcjonariusze posiadają co najmniej 5% akcji na WZ Spółki: 

 

 

Wyszczególnienie 

        Liczba akcji (szt.)    Udział w kapitale (%)    Liczba głosów (szt.)    Udział w głosach (%)

 

Złota Rybka Sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie

                4 155 688                62,49%              4 155 688                 62,49%

 

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Opera TFI

                1 043 188                15,69%              1 043 188                 15,69%

 

PKO BP Bankowy OFE

                 578 596                8,70%                578 596                  8,70%

 

 


Wspólnikami spółki Złota Rybka Sp. z o.o. są osoby będące członkami Zarządu i Rady Nadzorczej tj. Kazimierz Kustra, Joanna Szymczak, Tomasz Kustra, Karolina Goliszewska-Kustra.

 

Ponadto wyżej wymienione osoby łączy porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki (w rozumieniu art. 87 ust.1 pkt 5 w związku z art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie). Łącznie osoby wchodzące w skład porozumienia posiadają bezpośrednio 367 794 akcje Spółki, co stanowi 5,53% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

wstecz