Logo Seko

Relacje inwestorskie

Wyznaczamy nowe kierunki
Relacje inwestorskie

Aktualności inwestorskie

Spółka

Walne zgromadzenie

Informacje finansowe

  2020
2019
2018 2017 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 186 302 192 288 183 762 184 674 152 227
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 456 8 688 11 162 10 876 6 151
Zysk (strata) brutto 5 590 8 694 11 035 11 184 5 582
Zysk (strata) netto 4 560 7 010 8 891 9 007 4 485
Aktywa razem 138 306 130 195 139 708 120 512 119 914
Aktywa obrotowe 70 964 60 882 72 644 58 772 62 817
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 61 753 55 209 67 344 54 046 60 394
Zobowiązania długoterminowe 12 091 14 802 13 781 12 494 12 557
Zobowiązania krótkoterminowe 40 760 30 983 43 905 30 978 36 710
Kapitał własny 76 553 74 986 72 364 66 466 59 520
Kapitał zakładowy 665 665 665 665 665
Liczba akcji / udziałów  6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0,45

0,66

0,45

0,31 0,32

 

Zestawienie wybranych danych finansowych 

  2020
2019
2018 2017 2016
Rentowność sprzedaży (zysk netto / przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów)

2,4%

3,6%

4,8%

4,9% 2,9%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa obrotowe na koniec okresu / zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu 1,74 1,97 1,65 1,90 1,71
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem na koniec okresu / aktywa ogółem na koniec okresu 0,38 0,35 0,41 0,36 0,41
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto / aktywa ogółem na koniec okresu

3,3%

5,4%

6,4%

7,5% 3,7%
Informacje finansowe

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Kalendarium

2020 r.

2021 r.

2019 r.

2018 r.

2017 r.

2016 r.

2015 r.

2014 r.

2013 r.

2012 r.

2011 r.

2010 r.

2009 r.

2008 r.

2007 r.

Kalendarium
Ład korporacyjny

Prezentacje

Prezentacje

Kontakt

SEKO S.A.

ul. Zakładowa 3, 89-620 Chojnice

tel. +48 52 510-81-40

fax +48 52 39-67-351

Michał Pająk

mpajak@sekosa.pl

 

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku / VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego / Kapitał zakładowy 655 000,00 ZŁ

KRS: 0000255152, NIP: 586-010-29-90, BDO 000021207, REGON: 190601172