Logo Seko

Akcje Seko S.A.

Relacje inwestorskie
13/05/2019

Historia operacji

Obecnie na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych są notowane Akcje serii A, B i C. 

 

Daty wprowadzenia akcji do obrotu:

 

 • 10 kwietnia 2007 r. – akcje serii B i C

 • 6 września 2013 r. – akcje serii A.

 

Pierwsze notowanie praw do akcji serii C miało miejsce w dniu 15 marca 2007 r.


W dniu 6 marca 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o zamianie akcji serii A z imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje zwykłe na okaziciela. Zmiana została zarejestrowana postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15 kwietnia 2013 r.

 

 


Dywidendy


Za rok obrotowy 2021:

 • Spółka nie wypłaciła dywidendy za rok obrotowy 2021

Za rok obrotowy 2020:

 • uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy w wysokości 0,34 zł na jedną akcję – 30 lipca 2021 r..,
  data nabycia praw do dywidendy – 10 sierpnia 2021 r.

Za rok obrotowy 2019:

 • uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy w wysokości 0,45 zł na jedną akcję – 25 sierpnia 2020 r..,
 • data nabycia praw do dywidendy – 3 września 2020 r.


Za rok obrotowy 2018:

 • uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy w wysokości 0,66 zł na jedną akcję – 8 maja 2019 r.,
 • data nabycia praw do dywidendy – 4 czerwca 2019 r., "

Za rok obrotowy 2017:

 • uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy w wysokości 0,45 zł na jedną akcję – 17 kwietnia 2018 r.,
 • data nabycia praw do dywidendy – 12 czerwca 2018 r., "

Za rok obrotowy 2016:

 • uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy w wysokości 0,31 zł na jedną akcję – 29 maja 2017 r.,
 • data nabycia praw do dywidendy – 12 czerwca 2017 r., 

Za rok obrotowy 2015:

 • uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy w wysokości 0,32 zł na jedną akcję – 31 maja 2016 r.,
 • data nabycia praw do dywidendy – 1 lipca 2016 r.,

Za rok obrotowy 2014:

 • uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy w wysokości 0,32 zł na jedną akcję – 13 maja 2015 r.,
 • data nabycia praw do dywidendy – 1 lipca 2015 r.,

 

Za rok obrotowy 2013:

 • uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy w wysokości 0,32 zł na jedną akcję – 28 maja 2014 r.,
 • data nabycia praw do dywidendy – 1 lipca 2014 r.,

 

Za rok obrotowy 2012:

 • uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy w wysokości 0,13 zł na jedną akcję – 20 czerwca 2013 r.,

 • data nabycia praw do dywidendy – 4 lipca 2013 r.,

 • data wypłaty dywidendy – 18 lipca 2013 r.

 

 


Od momentu rozpoczęcia notowań akcji serii B i C SEKO S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych:

 

 • nie dokonywano podziału akcji Spółki,

 • nie przeprowadzano kolejnych emisji akcji Spółki, ani nie były notowane prawa poboru,

 • nie ogłaszano wezwań do sprzedaży akcji Spółki,

 • nie przeprowadzono przymusowego wykupu akcji Spółki.

wstecz