X
Popup
Logo Seko
PolskiAngielski

Relacje inwestorskie

Wyznaczamy nowe kierunki
Relacje inwestorskie

Aktualności inwestorskie

Spółka

Walne zgromadzenie

Informacje finansowe

  2023
2022
2021
2020
2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 261 093 230 160 195 555 186 302 192 288
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 577 6 141 228 6 456 8 688
Zysk (strata) brutto 18 313 5 522 257 5 590 8 694
Zysk (strata) netto 14 938 4 460 222 4 560 7 010
Aktywa razem 140 827 141 351 130 334 138 306 130 195
Aktywa obrotowe 57 809 66 978 60 066 70 964 60 882
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 110 62 377 55 820 61 753 55 209
Zobowiązania długoterminowe 7 922 12 287 12 594 12 091 14 802
Zobowiązania krótkoterminowe 32 828 41 760 34 638 40 760 30 983
Kapitał własny 91 717 78 974 74 514 76 553 74 986
Kapitał zakładowy 665 665 665 665 665
Liczba akcji / udziałów  6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0,33

0,00

0,34

0,45

0,66

 

Zestawienie wybranych danych finansowych 

  2023
2022
2021
2020
2019
Rentowność sprzedaży (zysk netto / przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów) 5,7% 1,9% 0,1%

2,4%

3,6%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa obrotowe na koniec okresu / zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu 1,76 1,60 1,73 1,74 1,97
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem na koniec okresu / aktywa ogółem na koniec okresu 0,29 0,38 0,36 0,38 0,35
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto / aktywa ogółem na koniec okresu

10,6%

3,2%

0,2%

3,3%

5,4%

Informacje finansowe

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Kalendarium

2020 r.

2021 r.

2022 r.

2023 r.

2024 r.

2019 r.

2018 r.

2017 r.

2016 r.

2015 r.

2014 r.

2013 r.

2012 r.

2011 r.

2010 r.

2009 r.

2008 r.

2007 r.

Kalendarium
Ład korporacyjny

Prezentacje

Prezentacje

Kontakt

SEKO S.A.

ul. Zakładowa 3, 89-620 Chojnice

tel. +48 52 510-81-40

fax +48 52 39-67-351

Michał Pająk

mpajak@sekosa.pl

 

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku / VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego / Kapitał zakładowy 655 000,00 ZŁ

KRS: 0000255152, NIP: 586-010-29-90, BDO 000021207, REGON: 190601172