Logo Seko

Akcje Seko S.A.

Relacje inwestorskie
13/05/2019

Informacje o akcjach

Wyszczególnienie
Liczba akcji (szt.)
Udział w kapitale (%)
Liczba głosów (szt.)
Udział w głosach (%)
Złota Rybka Sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie
4 155 688
62,5%
4 155 688
62,49%
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Opera TFI
1 043 188
15,7%
1 043 188
15,69%
PKO BP Bankowy OFE
578 596
8,7%
578 596
8,70%

 

Ponadto cztery osoby fizyczne będące członkami zarządu i rady nadzorczej (Kazimierz Kustra, Joanna Szymczak, Tomasz Kustra, Karolina Kustra) łączy porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki (w rozumieniu art. 87 ust.1 pkt 5 w związku z art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie). Łącznie osoby wchodzące w skład porozumienia posiadają 367 794 akcji Spółki, co stanowi 5,53% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

 

 

 

wstecz