Relacje inwestorskie

07-02-2014
Akcjonariat

Zgodnie ze stanem wiedzy Zarządu Spółki następujący akcjonariusze posiadają co najmniej 5% akcji na WZ Spółki: 

 

Wyszczególnienie 

Liczba akcji (szt.)

Udział w kapitale (%)

Liczba głosów (szt.)

Udział w głosach (%)

Złota Rybka Sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie

4 155 688

62,49%

4 155 688

62,49%

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Opera TFI

1 043 188

15,69%

1 043 188

15,69%

PKO BP Bankowy OFE

578 596

8,70%

578 596

8,70%

 

Wspólnikami spółki Złota Rybka Sp. z o.o. są osoby będące członkami Zarządu i Rady Nadzorczej tj. Kazimierz Kustra, Joanna Szymczak, Tomasz Kustra, Karolina Goliszewska-Kustra.

Ponadto wyżej wymienione osoby łączy porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki (w rozumieniu art. 87 ust.1 pkt 5 w związku z art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie). Łącznie osoby wchodzące w skład porozumienia posiadają bezpośrednio 367 794 akcje Spółki, co stanowi 5,53% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Struktura akcjonariatu Spółki