Relacje inwestorskie

07-02-2014
Historia operacji na akcjach
Obecnie na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych są notowane Akcje serii A, B i C. 
 
Daty wprowadzenia akcji do obrotu:
 • 10 kwietnia 2007 r. – akcje serii B i C,
 • 6 września 2013 r. – akcje serii A.
Pierwsze notowanie praw do akcji serii C miało miejsce w dniu 15 marca 2007 r.
 
 
W dniu 6 marca 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o zamianie akcji serii A z imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje zwykłe na okaziciela. Zmiana została zarejestrowana postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15 kwietnia 2013 r.
 
 
Dywidendy
 
Za rok obrotowy 2012:
 • uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy w wysokości 0,13 zł na jedną akcję – 20 czerwca 2013 r.,
 • data nabycia praw do dywidendy – 4 lipca 2013 r.,
 • data wypłaty dywidendy – 18 lipca 2013 r.
Za rok obrotowy 2013:
 • uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy w wysokości 0,32 zł na jedną akcję – 28 maja 2014 r.,
 • data nabycia praw do dywidendy – 1 lipca 2014 r.,
Za rok obrotowy 2014:
 • uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy w wysokości 0,32 zł na jedną akcję – 13 maja 2015 r.,
 • data nabycia praw do dywidendy – 1 lipca 2015 r.,
Za rok obrotowy 2015:
 • uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy w wysokości 0,32 zł na jedną akcję – 31 maja 2016 r.,
 • data nabycia praw do dywidendy – 1 lipca 2016 r.,

Za rok obrotowy 2016:

 • uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy w wysokości 0,31 zł na jedną akcję – 29 maja 2017 r.,
 • data nabycia praw do dywidendy – 12 czerwca 2017 r., 
 
 
Od momentu rozpoczęcia notowań akcji serii B i C SEKO S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych:
 
 • nie dokonywano podziału akcji Spółki,
 • nie przeprowadzano kolejnych emisji akcji Spółki, ani nie były notowane prawa poboru,
 • nie ogłaszano wezwań do sprzedaży akcji Spółki,
 • nie przeprowadzono przymusowego wykupu akcji Spółki.